Lokalizacja,30-798 Kraków
+48 507 370 990
kontakt@btpro.pl

Inspektor nadzoru – Kraków i okolice

+48 507 370 990, kontakt@btpro.pl

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy.

Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora.

Kiedy potrzebny jest inspektor nadzoru?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zawarł to w decyzji. Sprawy te reguluje rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązki

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych, a do podstawowych obowiązków  inspektora nadzoru budowlanego należy(art. 25 ustawy – Prawo budowlane):

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.