Lokalizacja,30-798 Kraków
+48 507 370 990
kontakt@btpro.pl

Kierownik budowy – Kraków i okolice

+48 507 370 990, kontakt@btpro.pl

Kierownik budowy

Budowa obiektu budowlanego wymaga zatrudnienia kierownika budowy, tj. osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne prowadzenie budowy z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy potrzebny jest kierownik budowy?

Kierownik budowy jest niezbędny w przypadku robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Istnieją również przedsięwzięcia realizowane na podstawie zgłoszenia, na których wykonanie również niezbędny jest nadzór kierownika budowy.

Budowa domu jednorodzinnego zawsze wiąże się z koniecznością zatrudnienia kierownika budowy.

Z mocy Prawa Budowlanego jest on zobligowany do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących zgodności budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zapobiega samowoli budowlanej, niedopuszczalnym odstępstwom od projektu, a także zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych ze zmianami w projekcie, geodezyjnym wytyczeniem obiektu, odbiorami i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.

Zachowanie zasad sztuki budowlanej i kompletność dokumentacji ma także znaczenie podczas użytkowania obiektu.

Kierownik budowy koordynuje prace zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, nadzoruję pod kątem technicznym i jakościowym zastosowane materiały oraz wykonywane prace. Sprawdza, przygotowuje i zgłasza obiekt do odbioru. Uczestniczy w odbiorze końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych usterek. Na bieżąco monitoruje sytuację na budowie, prowadzi dziennik budowy i przekazuje inwestorowi wszelkie istotne informacje. Sporządza protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Pomaga w załatwieniu formalności oraz wyborze najlepszych rozwiązań technicznych, logistycznych i ekonomicznych.